Force Now!
Cross-Functional Gym

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

Jelen tájékoztató a Force Now! Cross-funkcionális edzőtermet (cím: 1146 Budapest, Thököly út 164.) (továbbiakban: Edzőterem) valamint a www.forcenow.hu honlapot üzemeltető megafit.hu Kft.-nek (székhely: 2030 Érd, Bajcsy- Zsilinszky út 135., cégjegyzékszám: 13-09-170576, cégjegyzéket vezető bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, adószám: 24950136-2-13, e-mail: info@megafit.hu , telefonszám: +36 (23) 394 771, faxszám: +36 (23) 372 768; az Edzőterem címe: 1146 Budapest, Thököly út 164., e-mail: gym@forcenow.hu, telefonszám: +36 1 789 5396) az Edzőterem szolgáltatásait igénybe vevőkre és a honlapon, valamint egyéb helyeken regisztrálókra, hírlevélre feliratkozókra vonatkozó adatkezelési és adatvédelmi szabályait tartalmazza.


 1. Adatkezelői nyilatkozat
  1. A megafit.hu Kft. mint a Edzőterem üzemeltetője kijelenti, hogy – mint adatkezelő (továbbiakban: Adatkezelő) – tevékenysége során a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (továbbiakban: Info tv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv (továbbiakban: El. ker. tv.) rendelkezéseit betartva jár el.
  2. Az Adatkezelő számára alapvető cél az érintettek személyes adatainak védelme, információs önrendelkezési jogának biztosítása és tiszteletben tartása. Adatkezelő az érintettek személyes adatait bizalmasan kezeli, azt harmadik személy részére kizárólag a jelen tájékoztatóban meghatározott célból adja át. Adatkezelő megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely a személyes adatok biztonságát garantálja.
  3. Az adatkezelés az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul.
 2. Fogalmak:
  1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
  2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
  3. különleges adat:
   1. a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
   2. az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
  4. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
  5. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
  6. adatkezelő: megafit.hu Kft.
  7. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
  8. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
  9. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
  10. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
  11. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel vagy az adatkezelővel
  12. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.
 3. Adatkezelő által kezelt adatok:
  1. Adatkezelő a honlapon vagy az Edzőteremben, illetve különféle rendezvényeken történő regisztráció, illetve vásárlás során megadott személyes adatokat kezeli, melyek az alábbiak:
   • név
   • anyja neve
   • születési év
   • lakcím
   • e-mail cím
   • telefonszám
  2. Az érintett a fenti regisztrációkkal, illetve az Edzőterem szolgáltatásainak igénybevételével elfogadja az Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat és megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes és határozott hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Adatkezelő a III.1. pontban megjelölt személyes adatait a IV. pontban megjelölt adatkezelési célból az adatkezelési időtartam alatt kezelje.
 4. Adatkezelés célja
  1. Adatkezelő a regisztráció során felvett személyes adatokat szerződéses feladatainak teljesítése, az érintett azonosítása, az általa nyújtott szolgáltatások igénybevételére való jogosultság ellenőrzésére, az érintett beléptetése, valamint az érintett külön, kifejezett hozzájárulása esetén hírlevelek, hirdetések küldése, és egyéb direkt marketing célokból tárolja és használja fel.
  2. Adatkezelő a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos személyes adatokat bármely, a fentebb meghatározottaktól eltérő célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az érintett hozzájárulása alapján kezelhet. Jelen bekezdésben meghatározott adatok nem kapcsolhatók össze az érintett azonosító adataival és az érintett hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.
  3. Adatkezelő a szerződéskötést megelőzően és azt követően is folyamatosan biztosítja, hogy az érintett a IV.2. pontban írt adatkezelést megtilthassa.
  4. Az érintett jelen Tájékoztatóban foglaltak elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a regisztrációkor, illetve vásárláskor megadott és rögzített adatokat az Adatkezelő saját belső felhasználásra, statisztikák készítésére, elemezze.
 5. Adatok továbbítása
  1. Adatkezelő a személyes adatokat harmadik személy számára nem teszi hozzáférhetővé.
  2. Adatkezelő az adatkezelés során adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
 6. Az adatkezelés jogalapja
  1. Az adatkezelés jogalapja az érintett adatkezeléshez történő önkéntes hozzájárulása, az El. ker. tv., valamint az 1995. évi CXIX tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről.
 7. Adatok elérhetősége, módosítása, töröltetése, hírlevelekről történő leiratkozás
  1. Az érintettnek bármikor lehetősége van a regisztráció során megadott adatai ellenőrzésére, módosítására és töröltetésére a regisztrációs felületen továbbá a info@megafit.hu email címen elektronikus levélben, vagy a megafit.hu Kft. 2030 Érd, Bajcsy Zsilinszky út 135. szám alatti székhelyére küldött postai levélben valamint az Edzőteremben személyesen benyújtott nyilatkozatban is. Az érintett ugyanezen módokon bármikor leiratkozhat a hírlevelekről is.
  2. Adatkezelő a módosításokat és törléseket a kérelem beérkezését követő 1 munkanapon belül végrehajtja.
 8. Adatvédelmi nyilvántartási azonosító szám:
  1. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által az Adatkezelő részére kiadott adatvédelmi nyilvántartási azonosító számok a következők: NAIH-75343/2014, NAIH-75344/2014.
 9. Adatkezelési időtartam
  1. Adatkezelő az érintettek adatait a regisztráció törléséig, illetve az adatok törlése iránti kérelem beérkezéséig kezeli.
  2. A regisztráció törlésével az érintettek adatai automatikusan törlődnek.
  3. Az adatkezelő törli az érintett adatait akkor is, ha az érintett az adatok törlését a VII. 1. pontban írt módon kéri.
  4. A IV.2. pontban meghatározott célból és direkt marketing célból kezelt adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az érintett így rendelkezik.
 10. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek
  1. Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél
   • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről
   • személyes adatainak helyesbítését
   • adatainak törlését vagy zárolását.
  2. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
  3. Az adatkezelő - ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
  4. Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
  5. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
  6. Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak az Info tv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ában meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Info tv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.
  7. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.
  8. A személyes adatot törölni kell, ha
   • kezelése jogellenes;
   • az érintett kéri;
   • az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
   • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
   • azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
  9. Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
  10. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
  11. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
  12. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban, vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
  13. A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, kapcsolatosan jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság elérhetőségei: levélcím: 1530 Budapest, Pf. 5., cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Telefon: 06-1/391-1400, fax: 06-1/391-1410, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu
  14. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogait és azok érvényesítését részletesen az Info tv. 14. §- 19. § -ai tartalmazzák.
  15. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bírósági jogérvényesítés szabályait részletesen az Info tv. 22. § -a tartalmazza.
 11. Vegyes rendelkezések
  1. Az adatokat az Adatkezelő minden módon védi a jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, megváltoztatás, törlés, megsemmisülés ellen.
  2. A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá magas szintű hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett.
  3. Jelen Tájékoztatót az adatkezelő bármikor jogosult egyoldalúan módosítani. A módosításról hírlevélben, illetve a honlapján keresztül értesíti az érintetteket. Az edzőterem szolgáltatásainak további használatával, illetve kifejezett tiltakozás hiányában a módosítás elfogadottnak tekintendő.
 12. Harmadik fél által biztosított cookie-k
  1. A weboldalunkon megjelennek, olyan harmadik fél – például egy közösségi oldal, Google - által biztosított cookie, amely lehetővé teszi az adott tartalom megosztását vagy kedvelését, és amivel olyan információkat küld a harmadik fél számára, amiket az később arra használhat fel, hogy más weboldalakon is személyre szabott hirdetéseket jelenítsen meg Önnek.
  2. Ha többet szeretne megtudni arról, hogy az Ön böngészője milyen cookie-kat használ, kérjük, látogasson el az Ön böngészőjének megfelelő, alábbi weboldalak egyikére:
   Google Chrome; Mozilla Firefox; Safari; Windows Internet Explorer
  3. Amennyiben mobil készüléket használ, az alábbi oldalakon tájékozódhat: Android; Blackberry; Opera; Safari iOS Kelt.: Érd, 2016. január 20.

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató (pdf)